...

อ, 5 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่นหรือการทุจริต
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ส, 23 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีตานสลากภัต ประจำปี 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 2.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
...