ส, 2 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จ, 4 ก.ย. 60 , 12:00 น.

  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Libray Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ, 5 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่นหรือการทุจริต
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อ, 5 ก.ย. 60 , 12:00 น.

  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Libray Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ, 6 ก.ย. 60 , 15:00 น.

  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Libray Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤ, 7 ก.ย. 60 , 07:00 น.

  English – Chinese with senior 60
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ศ, 8 ก.ย. 60 , 12:00 น.

  กิจกรรมบรรยายพิเศษ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสานพลังสู่การพัฒนาท้องถิ่น(ประชารัฐ)
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ส, 9 ก.ย. 60 , 09:00 น.

  กิจกรรมรวมพลจิตอาสาร่วมพัฒนาสระอโนดาด
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อา, 10 ก.ย. 60 , 09:00 น.

  กิจกรรมราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 8 รอบเช้า
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อา, 10 ก.ย. 60 , 13:00 น.

  กิจกรรมราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ครั้งที่ 8 รอบบ่าย
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ส, 16 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจสร้างเสริมสุขภาวะ นักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 (กิจกรรมน้องใหม่ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาวะ ปี 1) ประเภทกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสโมสรนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ (ชนิดกีฬาพื้นบ้าน)
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : บังคับ
 หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ส, 16 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพในการทำงาน (PDCA)
  โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพในการทำงาน (PDCA) ประจำปีการศึกษา 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 4.00 หน่วย
 ประเภท : บังคับ
 หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์