...

จ, 4 ก.ย. 60 , 12:00 น.

  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Libray Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ, 5 ก.ย. 60 , 12:00 น.

  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Libray Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ, 6 ก.ย. 60 , 15:00 น.

  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Libray Orientation) ประจำปีงบประมาณ 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤ, 7 ก.ย. 60 , 07:00 น.

  English – Chinese with senior 60
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ศ, 8 ก.ย. 60 , 12:00 น.

  กิจกรรมบรรยายพิเศษ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสานพลังสู่การพัฒนาท้องถิ่น(ประชารัฐ)
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ส, 16 ก.ย. 60 , 08:00 น.

  โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพในการทำงาน (PDCA)
  โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพในการทำงาน (PDCA) ประจำปีการศึกษา 2560
 หน่วยกิจกรรมที่ได้ : 4.00 หน่วย
 ประเภท : บังคับ
 หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
...