จ, 30 ต.ค. 60 , 13:00 น.

  ช่วยงานจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (วันที่ 1)
 หน่วยกิจกรรม : 1.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อา, 1 ม.ค. 60 , 08:00 น.

  บริจาคอวัยวะ และบริจาคร่างกาย
 หน่วยกิจกรรม : 6.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ยังไม่ระบุ

  กิจกรรมหล่อพระพุทธรูป
 หน่วยกิจกรรม : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี