ยังไม่ระบุ

  กิจกรรมหล่อพระพุทธรูป
 หน่วยกิจกรรม : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ศ, 1 ม.ค. 59 , 00:00 น.

  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบปะประชาชน 2559
 หน่วยกิจกรรม : 3.00 หน่วย
 ประเภท : เลือก
 หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี